SKLEP W TRAKCIE PRAC SERWISOWYCH, PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ

Regulamin sklepu

z dnia


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE: Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://sklep24.auto-narzedzia.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin, regulujący zasady korzystania ze Sklepu. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.Umowa – umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

Strony – strony Umowy sprzedaży tj. Kupujący i Sprzedający.

Sprzedający – „AN NARZĘDZIA” M.DZIEWOŃSKI, A.DZIEWOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa, NIP 118-12-42-700, REGON 012870312, Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000088420

Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Towar – Towar sprzedawany w Sklepie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w języku polskim. Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania .

Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

ZAKUP TOWARÓW

§ 2

Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Towarów. Sprzedawane Produkty stanowią własność Sprzedającego i wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu.

§3

Kupujący by dokonać zakupu Towarów składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu a następnie przesyła go do Sklepu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronach Sklepu.

Kupujący w zamówieniu wskazuje Towary, które chce zamówić. Kupujący w treści zamówienia podaje również następujące dane: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów. Dodatkowo Kupujący może podać niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego.
Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Towarach, cenie i terminie realizacji zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.

Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zawierające informacje o treści Umowy, jest dołączane w formie pisemnej do przesyłki z Towarami.

Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego każdorazowe żądanie.

§4

Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, albo – przy płatności realizowanej w formie przelewu – od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie o terminie realizacji zamówienia.

§5

Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w formie przedpłaty poprzez jednego z operatorów płatności wskazanego na stronach Sklepu, przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego (nr rachunku: 28109010140000000003022143, Bank Zachodni WBK SA) lub też dokonuje zapłaty przy odbiorze Towarów (przesyłka za pobraniem).

Sprzedający oświadcza, że wszystkie ceny wskazane na stronach Sklepu są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedającego.

DOSTAWA

§6

Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Wydanie Towaru następuje z chwilą, w której Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

Kupujący odbierając przesyłkę zawierającą Towar zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu wraz z przewoźnikiem, w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania przesyłki.

OCHRONA KONSUMENTA

§7

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy  bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów zwrotu rzeczy jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.
Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

Aby skorzystać z prawa  odstąpienia od Umowy, Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu. Sprzedawca dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia pocztą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem e-mail. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami .

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

REKLAMACJE

§8

Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.
W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.

Reklamacji podlega również niekompletna realizacja Zamówienia tj. dostawa mniejszej ilości Produktów niż zamówione przez Klienta. W takiej sytuacji dla złożenia reklamacji wystarczy przesłanie reklamacji.
W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres email lub numer telefonu, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji. Klient powinien wskazać wybrany sposób realizacji reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

Reklamacje dotyczące Towarów należy składać na piśmie na adres Sprzedającego (AN NARZĘDZIA M.DZIEWOŃSKI, A.DZIEWOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa). W piśmie zawierającym reklamację należy podać: dane osoby składającej reklamację, oraz opisać przyczyny reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej).

§ 9

Gwarancje.
Informacje o gwarancji znajdują się na stronie Sklepu, w opisie Produktu.
Dodatkowo informacje o treści gwarancji i sposobie realizacji uprawnień Klienta z tytułu gwarancji przekazywane są Klientowi przed złożeniem Zamówienia oraz w e-mailu, o którym mowa w § 3.
W ramach składania reklamacji z tytułu gwarancji Klient może żądać realizacji uprawnień wskazanych w oświadczeniu gwarancyjnym.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§10

Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupujących niezbędne dla zawarcia i prawidłowego wykonania umów sprzedaży. Kupujący udostępniają dane osobowe niezbędne do zawarcia umów dobrowolnie.

Kupujący ma możliwość dostępu i zmiany swoich danych osobowych za pośrednictwem Administratora bazy danych - Sprzedającego.

Kupujący ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

Administrator bazy danych – Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych w tylko przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

Administrator – Sprzedający jest również administratorem powierzonych mu danych osobowych w tym również zbioru danych osobowych oraz dba o ich bezpieczeństwo zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Informacje dotyczące Kupujących mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym tylko w przypadkach przewidzianych prawem.

Zbiór danych osobowych, których administratorem jest Sprzedający został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Gromadzenie i przetwarzanie danych dozwolone jest od chwili zgłoszenia wniosku.

Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupujących wyłącznie dla celów związanych z realizacją umów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw wskazanych wyraźnie w treści Regulaminu.

Wszelkie spory związane z działaniem Sklepu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby Kupującego.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin