Regulamin sklepu

z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sklep24.auto-narzedzia.pl

 

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług obowiązujący od dnia 23.01.2020.

 

 1. INFORMACJE O SPÓŁCE

   

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez firmę AN NARZĘDZIA M. Dziewoński A. Dziewońska sp.j., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000088420, posiadającą NIP: 1181242700 oraz REGON: 012870312, pocztę elektroniczną sklep24@auto-narzedzia.pl oraz sklep internetowy http://www.auto-narzedzia.pl

  2. Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1. oraz następujących:
   - e-mail: auto@auto-narzedzia.pl
   - telefon: 22 8343388
   - telefon: 12 6341666

  3. W zakresie, w jakim niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia
   18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  4. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 1. DEFINICJE:

  W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:

   

  1. Koszyk – oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży) lub dokonywania Usługi Rezerwacji.

  2. Kupujący osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

  3. Regulamin niniejszy Regulamin, regulujący zasady korzystania ze Sklepu. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.Umowa umowa sprzedaży zawarta miedzy Kupującym a Sprzedającym, której integralną częścią jest Regulamin.

  4. Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem

   http://sklep24.auto-narzedzia.pl

  5. Sprzedający – „AN NARZĘDZIAM. DZIEWOŃSKI, A. DZIEWOŃSKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa, NIP 118-12-42-700, REGON 012870312, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000088420.

  6. Strony strony Umowy sprzedaży tj. Kupujący i Sprzedający.

  7. Towar rzecz ruchoma prezentowana w ramach Sklepu internetowego, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.

  8. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Sklepu, w sposób opisany w Regulaminie.

  9. Zamówienie – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Sklepu, na Towary dostępne w Sklepie.


 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w języku polskim.

  2. Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

  3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  4. Ewentualne niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

  5. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi normami prawa kupujący może zgłosić ten fakt na adres poczty elektronicznej: sklep24@auto-narzedzia.pl

  6. Sprzedający informuje, że nie pobiera od Kupujących kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

  7. W związku z korzystaniem z Usług Kupujący nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści:

   1. naruszających prawa innych osób, w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, a także dobra osobiste innych osób,

   2. popierających lub głoszących radykalne postawy społeczne, w szczególności wszelkiego rodzaju dyskryminację ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne lub społeczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną,

   3. nawołujących do popełnienia przestępstwa,

   4. naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 


 

 1. ZAKUP TOWARÓW

   

  1. Sprzedający prowadzi poprzez Sklep sprzedaż Towarów. Sprzedawane Produkty stanowią własność Sprzedającego i wraz z opisem i ceną prezentowane są na stronach Sklepu.

  2. Kupujący by dokonać zakupu Towarów składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu a następnie przesyła go do Sklepu zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronach Sklepu.

  3. Kupujący w zamówieniu wskazuje Towary, które chce zamówić.

  4. Kupujący w treści zamówienia podaje również następujące dane: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, adres do doręczeń, adres e-mail, nr telefonu, sposób płatności, sposób dostawy Towarów.

  5. Dodatkowo Kupujący może podać niezbędne dane do wystawienia faktury lub rachunku.

  6. Każde zamówienie zostaje potwierdzone najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu.

  7. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i zaakceptowane przez Sprzedającego.

  8. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, Towarach, cenie i terminie realizacji zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupujący powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w link podany w e-mailu.

  9. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zawierające informacje o treści Umowy, jest dołączane w formie pisemnej do przesyłki z Towarami.

  10. Treść Umowy jest utrwalana przez Sprzedającego w postaci zapisu elektronicznego umieszczanego w jego systemie informatycznym i jest udostępniana Kupującemu na jego każdorazowe żądanie.

  11. Termin realizacji zamówienia zwykle wynosi między 1 a 14 dni roboczych, jednak zależny jest od dostępności Towaru oraz chwili złożenia zamówienia.

  12. Termin realizacji jest liczony od dnia przesłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, albo przy płatności realizowanej w formie przelewu od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

  13. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może ulec przedłużeniu. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany niezwłocznie o terminie realizacji zamówienia.

  14. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar:

   1. w formie przedpłaty poprzez jednego z operatorów płatności wskazanego na stronach Sklepu, lub

   2. przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego (nr rachunku: 28109010140000000003022143, Santander Bank), lub

   3. dokonuje zapłaty przy odbiorze Towarów (przesyłka za pobraniem).

  15. Jeżeli Kupujący, składając zamówienie, wybrał dla dostarczenia Towaru opcję „Odbiór osobisty” (tj. odbiór Towaru w wybranej Filii), może dokonać zapłaty w następujący sposób:

   1. kartą płatniczą przy odbiorze Towaru w Filii, albo

   2. gotówką przy odbiorze Towaru w Filii.

  16. Sprzedający oświadcza, że wszystkie ceny wskazane na stronach Sklepu są cenami brutto tj. zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

  17. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury lub rachunku bez podpisu Sprzedającego.


 

 1. DOSTAWA

   

  1. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  2. Wydanie Towaru następuje z chwilą, w której Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

  3. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.

  4. Kupujący odbierając przesyłkę zawierającą Towar zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu wraz z przewoźnikiem, w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania przesyłki.


 


 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


 

  1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Towaru, , bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  2. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu udostępnionym w załączniku w zakładce Reklamacje i zwroty.

  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży między innymi w następujący sposób:

   1. na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: AN NARZĘDZIA M. Dziewoński A. Dziewońska sp.j. ul. Wóycickiego 5A, 01-938 Warszawa lub składając pismo pod tym adresem,

   2. pocztą elektroniczną na adres: sklep24@auto-narzedzia.pl

  5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może dokonać zwrotu Towaru w następujący sposób:

   1. przesyłając Towar na adres Sprzedawcy,

   2. dostarczając Towar do Filii w Warszawie lub Krakowie.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.

  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę).

  8. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  11. Sprzedawce informuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, w której:

   1. przedmiotem świadczenia jest rzecz (Towar) dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

   2. przedmiotem świadczenia są rzeczy (Towary), które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  12. Sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu Towarów dokonanego przez Konsumenta będącego przedsiębiorcą w przypadku naruszenia zasad dotyczących zwrotu.


 


 

 1. REKLAMACJE


 

  1. Wszystkie Towary sprzedawane przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu Sklepu są wolne od wad prawnych oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

  2. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Produktu bez wad, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

  3. W przypadku wystąpienia wad, Klient może dochodzić swoich uprawnień z rękojmi, a w przypadku jej udzielenia - również z gwarancji.

  4. W celu zareklamowania wadliwego Produktu na podstawie rękojmi, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wadliwości Produktu, ze wskazaniem czy korzysta z rękojmi, czy z gwarancji (w przypadku gdy została udzielona gwarancja), przyczyny reklamacji (w przybliżeniu podać na czym wada polega), podaniem swoich danych, w tym: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail lub numer telefonu, adres korespondencyjny, potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.

  5. Klient powinien wskazać wybrany sposób rozpatrzenia reklamacji: naprawa, wymiana, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.

  6. Klient wraz z reklamacją powinien dostarczyć lub odesłać reklamowany Towar, chyba że ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione. W takiej sytuacji Klient ma obowiązek udostępnienia Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

  7. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi przykładowy formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w załączniku w zakładce Reklamacje i zwroty. Skorzystanie z tego formularza jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Klienta. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że dokument ten został przygotowany tak, by usprawnić i ułatwić procedurę reklamacyjną.

  8. O jest ile to możliwe, Sprzedawca zwraca się z prośbą o dołączenie do reklamacji także dowodu zakupu (np.: paragonu, faktury, potwierdzenia przelewu lub zapłaty).

  9. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.


 

 1. GWARANCJA

   

  1. Sprzedawca nie jest producentem Towarów.

  2. W przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją Producenta, Sprzedawca wraz z Towarem wyda Użytkownikowi dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego Umowa Sprzedaży zawarta z Sprzedawcą stanowi dokument gwarancyjny.

  3. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, a także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji producenta (takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informacje, że warunki gwarancyjne producenta nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi) określone są w warunkach gwarancyjnych producenta.

  4. Klient powinien zgłaszać swoje roszczenia w ramach warunków gwarancyjnych producenta w sposób wskazany w karcie gwarancyjnej.

  5. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych producenta. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w realizacji Umowy Sprzedaży oraz Umowy o świadczenie Usług, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

  2. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.


 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.01.2020 r.

  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

  3. Regulamin podlega prawu polskiemu. Jeżeli Klient, na rzecz którego świadczone są Usługi opisane w niniejszym Regulaminie, działa jako przedsiębiorca, wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą wynikające z realizacji Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Sprzedawcy.

  4. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Klientem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

   1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług lub Umów Sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Serwisu,

   2. konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

   3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług,

   4. wprowadzenia odpłatności Usługi,

   5. zmiany zakresu lub charakteru działalności Sprzedawcy,

   6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Klient w celu skorzystania z Usług,

   7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem Usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Klientów,

   8. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

   9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Usługi,

   10. zmiany opisanych w Regulaminie metody lub środków technicznych służących do wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Sklepie, składania Zamówień oraz przesyłania formularza kontaktowego, o którym mowa w pkt. 14.4 Regulaminu (tj. zawierania Umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Umów o świadczenie Usługi Rezerwacji oraz Umów Sprzedaży),

   11. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Klientowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Umów Sprzedaży,

   12. zmiany danych Sprzedawcy wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.

  5. Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem danej zmiany Regulaminu.

  6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać emailem na adres sklep24@auto-narzedzia.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie.

  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Sklepu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

  8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego

   Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

   2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

   3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Regulamin